Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
09 май 2015 22:20 | ansam от Новини

125 години математика и природни науки в СУ „Свети Климент Охридски“ - част І

Провеждането 125 години на обучение по математика и природни науки отрежда на Софийския университет (СУ) достойно място сред европейските университети. Това са няколко поколения преподаватели и учени, това са стотици хиляди студенти, обучени в Алма матер по математика и природни науки, това са години на колосални промени в обществото, които от една страна повлияха върху обема и структурата на преподавания материал, а от друга – доведоха до възникване на нови научни специалности и учебни програми и дори до зараждане на чисто нови научни дисциплини като например информатиката и компютърните науки и съответно до тяхното преподаване в университета.
Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е наследник на основаното през есента на 1889 г. Физико-математическо отделение към първото Висше училище в България. През 1904 г., заедно с преобразуването на Висшето училище в университет, отделението се преименува във Физико-математически факултет. Постепенно от неговите специалности се обособяват нови факултети, като през 1963 г. се сформира и самостоятелният Математически факултет. Създаването на специалности по механика води до преименуването му през 1973 г. във Факултет по математика и механика.
С развитието на компютърните науки и информационните технологии през 1986 г. започва обучението по специалност информатика. Оттогава датира и настоящото име на факултета – Факултет по математика и информатика. През тези години плеяда посветени на науката и преподаването университетски кадри изграждаха основите на едно качествено образование, развиваха обучението по математика и информатика във факултета на съвременно ниво, посветиха се на актуални научни изследвания и на обучението на студентите както в класическите области на познанието, така и в най-авангардните направления на науката и технологиите.
Динамиката в развитието на технологиите и процесите бяха такива, че в цялостния обхват на общественото развитие на Българи няма област, в която възпитаниците на ФМИ да не бъдат основни двигатели на обществените процеси. Преподавателите и кадрите на факултета са се доказали в обществения живот като неизчерпаем източник на нови творчески идеи, иновативни разработки и експертни решения. В течение на век и четвърт редица утвърдени преподаватели посветиха времето, знанията и уменията си за изграждане на творческия потенциал на възпитаниците на ФМИ. Десетилетия наред благотворната университетска среда създаваше възможности за развитие, вдъхваше увереност и изпълваше с вдъхновение преподаватели и студенти, всички, които се докосват до областите на познанието. През изминалите десетилетия преподавателите във ФМИ са били в основата на различни изследователски школи и системи за преподаване.
Хилядите студенти, обучени във факултета, са еталон не само в страната, но и по целия свят за постигнатите високи резултати от преподаването в СУ по математика, информатика и компютърни науки. Възпитаниците на ФМИ са и неговите най-активни посланици. С постиженията си те издигат авторитета на университета като цяло, а и на факултета в частност. Факултетът по математика и информатика, като наследник на Физикоматематическото отделение на Софийския университет, съхранява и развива идеите на своите основатели и на поколенията след тях, като се стреми не само да поддържа науката на ниво, отговарящо на световните стандарти, но и да подготвя високо ценени кадри. Доказателство за това е впечатляващата по обем и качество научна продукция и международното признание, което имат много от преподавателите, както и фактът, че Факултетът по математика и информатика е лидерът по рейтинг сред сродните факултети на висшите училища в България и в трите професионални направления, по които подготвя специалисти – Математика, Информатика и компютърни науки и съответното педагогическо направление. Зад впечатляващите успехи на студентите на факултета, които активно участват в научни разработки и в изследователски проекти и печелят национални и международни олимпиади, до голяма степен стои трудът на преподавателите във факултета.
Преподавателите във ФМИ, освен че полагат усилия в полето на науката, поддържат с възрожденски дух високото равнище на преподаването на математика и информатика в СУ. Студентите на ФМИ – предишни, настоящи и бъдещи, не само осмислят труда на преподавателите, но и ги провокират да напускат зоната си на комфорт и да полагат усилия, за да могат ангажирано и отговорно да ги приобщават към необятния свят на науката и да ги подготвят за предизвикателствата на живота.
Съвременното състояние на обучението по математика и информатика във ФМИ. Понастоящем във Факултета по математика и информатика на СУ работят над 160 преподаватели, повече от половината от които са хабилитирани. Много от тях са работили като гост-професори в реномирани университети в САЩ, Канада, Западна Европа и са канени като лектори на авторитетни международни форуми. Във ФМИ се обучават повече от 2200 студенти в 8 бакалавърски специалности и множество магистърски програми. Подготвят се също така и значителен брой докторанти по 15 докторски програми. През 2014 г. всички бакалавърски специалности и магистърски програми на ФМИ са акредитирани от НАОА с максимално възможната оценка ”много добра“ и 6-годишен срок на валидност на акредитацията. Докторските програми по Компютърни науки, Софтуерни технологии, Информационни технологии, Информационни системи и Методика на обучението по математика и информатика също са акредитирани през 2014 г. за 6-годишен период с много добра оценка, а процедурата по акредитацията на останалите 10 докторски програми на ФМИ по математическите специалности е във финална фаза.
Завършилите ФМИ студенти имат отлична реализация или като служители във фирми, банки, застрахователни дружества, държавни учреждения, или като спечелили конкурси за академични длъжности във висши училища и научни институции. Много от тях продължават обучението си и професионалната си реализация в престижни университети в Европа, Северна Америка и Япония.
ФМИ провежда обучение в 8 бакалавърски специалности в направленията:
• Математика (Математика, Приложна математика, Статистика),
• Информатика и компютърни науки (Компютърни науки, Информатика, Софтуерно инженерство, Информационни системи) и
• Педагогика на обучението (Математика и информатика).

(Следва продължение)
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM