Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
19 май 2015 22:28 | ansam от Новини

125 години математика и природни науки в СУ „Свети Климент Охридски“ - част ІІ

(Продължение от 9 май 2015)

При сравнение на първия учебен план на специалността Математика от преди 125 години с настоящите учебни планове прави впечатление, че на дисциплините, формиращи основите на математическото образование – както преди, така и сега – се е обръщало съществено внимание. И в момента, възлови дисциплини при обучението на всички студенти от ФМИ са тези от групата на диференциалното и интегралното смятане, алгебрата, геометрията, теория на вероятностите и др.
Същевременно, освен на тях, се набляга много и на изучаването на основните дисциплини на информатиката и компютърните науки – програмиране, дискретна математика и логика, които са също сред дисциплините, усвоявани от всички студенти на ФМИ.
От бакалавърските специалности в направление Математика специалността Математика е широкопрофилна с акцент върху теоретичните науки. В нея студентите задълбочават знанията си по анализ – реален и комплексен, абстрактна алгебра и геометрия, диференциални уравнения, като се изучават и някои от дисциплините, полагащи основите на приложенията на математиката – числени методи, изследване на операциите, аналитична механика и др.
Специалността Приложна математика е профилирана в областта на приложенията на математическата теория в широк аспект. При нея много подробно и задълбочено се изучават числени методи, оптимизация, вероятности и статистика, диференциални уравнения. Най-тясна специализация има специалността Статистика, която бе създадена през 2007 година с цел да осигури кадри за тази динамично развиваща се и много необходима за страната област.
Една от силните страни на бакалавърското обучение във ФМИ по специалностите в направление Информатика и компютърни науки е тази, че, освен задълбочени познания в направлението, студентите получават и много добра математическа подготовка. Това съчетание на познания впоследствие им помага и за по-добра професионална реализация, каквито са и отзивите от фирмите в ИТ сектора, в които те работят.
От бакалавърските специалности в направление Информатика и компютърни науки, специалност Информатика е тази, в която е застъпено изграждането на най-силна математическа основа наред със солидната база на основополагащите курсове по информатика.
Специалност Компютърни науки дава фундаментални знания по всички основни направления на компютърните науки и подготвя широки специалисти, които, с помощта на съвременна информатика и технологии, са в състояние да решават задачи на практиката от системен или приложен характер.
Специалността Софтуерно инженерство подготвя кадри, които познават добре всички аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер за цялата област на компютърните приложения.
Специалността Информационни системи подготвя специалисти, които познават добре всички тънкости на разработването и поддържането на информационни системи.
Бакалавърската програма по Математика и информатика подготвя учители по математика и информатика и поради спецификата на специалността си те получават най-универсалното и широкопрофилно образование.
Обучението на магистри след придобита образователно-квалификационната степен ” бакалавър“ се осъществява в рамките на обособени магистърски програми, които профилират и задълбочават подготовката в съответствие с придобитата бакалавърска специалност, а същевременно с това дават допълнителна широкопрофилна или интердисциплинарна подготовка на придобилите висше образование по друга специалност.
В областта на чистата и приложната математика ФМИ предлага девет магистърски програми.
Магистърските програми по Алгебра, геометрия и топология и Динамични системи и теория на числата изграждат специалисти със солидна математическа подготовка, способни да започнат да се занимават с научна работа и преподаване в различни направления на съвременната математика – като задълбочават познанията на студентите в областите на алгебрата, теорията на числата, диференциалната геометрия, топологията и др.
Магистърските програми по Уравнения на математичната физика и Уравнения на математичната физика и приложения предлагат възможности за задълбочаване на теоретичната подготовка и придобиване на способности за решаване на сериозни задачи в областта на диференциалните уравнения и техните приложения.
Магистърската програма по Логика и алгоритми, в която обучението се провежда на английски език, предлага специализация на студентите в областта на математическата логика и теорията на алгоритмите и изгражда специалисти по актуални въпроси, касаещи връзката между математика и теоретична информатика.
Магистърската програма по Изчислителна математика и математическо моделиране има за цел изграждането на специалисти в областите: теория на апроксимациите и числени методи, приложения на математиката в естествените науки и техниката, математическо моделиране на реални процеси.
Магистърската програма Оптимизация подготвя специалисти, способни да извършват теоретични изследвания и да прилагат усвоените знания и умения за решаване на практически задачи.
Магистърската програма по Вероятности, актюерство и статистика е ориентирана към задълбочено изучаване на вероятностните и статистически методи и съвременните им приложения с използване на компютърни технологии.
Магистърската програма по Математическо моделиране в икономиката е една отлична възможност за задълбочаване на теоретичната подготовка и изграждане на умения за моделиране, изследване и оптимизиране, приложими в икономическите и естествените науки, финансите, застраховането, управлението на фирми, както и компютърно симулиране на реални процеси.
ФМИ предлага и голямо разнообразие от магистърски програми в направление Информатика и компютърни науки.
Програмите по Логика и алгоритми, Компютърна лингвистика и Дискретни и алгебрични структури са насочени предимно към получаването на фундаментална подготовка в съответните научни направления.
Магистърските програми Вградени системи, Изкуствен интелект, Компютърна графика и Мехатроника и роботика предлагат едновременно възможности за овладяване на задълбочени теоретични познания и усвояване на разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники от съответната научна област в широк кръг от направления на информатиката и информационните технологии.
Програмата Био и медицинска информатика има интердисциплинарен характер и в осъществяването й участват хабилитирани преподаватели от Физическия, Биологическия и Медицинския факултет на Софийския университет.
Магистрите по Електронен бизнес и електронно управление, Електронен бизнес (на английски език), Защита на информацията в компютърните системи и мрежи, Информационни системи, Информационно–технологични услуги и проекти, Извличане на информация и откриване на знания, Разпределени системи и мобилни технологии, Софтуерни технологии, Технологии за знания и иновации получават солидна технологична подготовка, съчетана с необходимите за многобройните приложения на съответната област задълбочени интердисциплинарни знания и умения.
В направление Педагогика на обучението ФМИ предлага магистърските програми Електронно обучение и Технологии за обучение по математика и информатика. Те са насочени към подготовката на високо квалифицирани учители по математика и информатика, които могат да прилагат ефективно в практиката съвременни методи за обучение по математика, информатика и информационни технологии, а също и към изграждането на конкурентноспособни проектанти и разработчици на софтуерни, педагогически и организационни решения, свързани с електронното обучение, в различни видове организации.
При обучението на студентите, освен на задължителните учебни дисциплини, във ФМИ сериозно внимание се обръща и на броя и качеството на избираемите курсове. В учебните планове на всички бакалавърски програми е предвидено от една четвърт до една трета от курсовете да бъдат избираеми, а в магистърските програми процентът на избираемите учебни дисциплини е значително по-висок. Всеки семестър студентите могат свободно да избират от предложените курсове за семестъра, чийто брой надхвърля 100. Освен това, студентите имат възможност да слушат курсове, които са за други специалности на ФМИ, а също и курсове, четени в други факултети.
Избираемите учебни дисциплини имат за цел както да задълбочат познанията на студентите в интересуващите ги области на математическите и компютърните науки, така и да им позволят да разширят кръгозора и уменията си, като се запознаят с нови за тях области на математиката, информатиката, икономиката, правото и др., а също и с най-съвременни информационни и комуникационни технологии. По такъв начин те получават възможност да се подготвят по-пълноценно за предизвикателствата на бъдещата си работа и за успешното продължаване на образованието си в следваща степен. Преподавателите от своя страна имат възможност своевременно да представят най-новите си изследователски резултати и усвоените авангардни технологии пред студентската аудитория и по такъв начин имат допълнителен стимул за научна активност и повишаване на професионалната си квалификация.


(Следва продължение)
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM