Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
03 юни 2015 22:39 | ansam от Новини

125 години математика и природни науки в СУ „Свети Климент Охридски“ - част ІІІ

(Продължение от статията, публикувана на 19 май 2015)

Безспорна е необходимостта студентите да разширяват кръгозора си извън рамките на тясната научна специалност, която са избрали да усвояват, за да могат да получат представа за развитието на останалите природни науки, математиката и информатиката от една страна, а от друга – за техните допирни точки и за неограничените възможности, които дава това поле за интердисциплинарни изследвания и открития. За целта на студентите от ФМИ се предлагат редица избираеми курсове от други факултети на СУ – особено търсени са курсовете по екология, по генетика, по физика, по философия, по комуникативни умения и др. С оглед засилване на практическата подготовка и повишаване на практическите умения на студентите, в някои бакалавърски и магистърски програми е предвиден стаж във фирми и други организации или в някои от институтите на БАН – Института по математика и информатика, Института по механика, Института по информационни и комуникационни технологии, с които ФМИ е сключил договор за сътрудничество. Най-добрите студенти от ФМИ имат възможност да проведат част от обучението си (1 или 2 семестъра) в 48 университета в 15 европейски страни, с които ФМИ има договори по линия на програмата за академичен обмен Erasmus. В последните години усилията на преподавателите от ФМИ са насочени не само към академичното обучение на студентите, но и към преодоляване на негативните последици от всеобщия спад в качеството на средното образование, който води до сериозни пропуски в знанията, с които те постъпват в университета. ФМИ влага огромни и целенасочени интелектуални, материални и административни ресурси за запълване на пропастта между нивото на средното и висшето образование, като условие за поддържане на високо ниво на последното. Във факултета е разработена и се прилага успешно гъвкава мащабна система за повишаване на ефективността на обучението на студентите (програма ЕОС). Тя бе създадена по инициатива на доц. Великова и многократно обсъждана от Факултетния съвет на ФМИ. Основната цел на Програма ЕОС е повишаването на ефективността на обучението на студентите във ФМИ чрез насърчаването им да попълнят пропуските си от училищния курс на обучение и системно през семестъра да усвояват материала чрез увеличаване на извънаудиторната им заетост с домашни и контролни работи или изготвяне на проекти и чрез включването им в допълнителни обучения по основни дисциплини. Програмата ЕОС стимулира и преподавателите за по-системна извънаудиторна работа със студентите, които имат пропуски в обучението или пък за интензивна работа с изявени студенти за подготовка за олимпиади, включването им в научни разработки и в научни проекти и др. Създаването и поддържането на такъв тип програма е ярко доказателство, че наред със стремежа за поддържане на високо равнище на обучението и на научната работа във ФМИ, грижата за приемствеността между поколенията е един от основните приоритети на факултета. Особени грижи и внимание ФМИ посвещава на обучението на докторантите и на научното развитие на младите учени във факултета. От месец октомври 2012 г. до месец декември 2014 г. успешно бе реализиран проектът Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийския университет ” Св. Климент Охридски“. Проектът бе осъществен по договор с МОН с финансовата подкрепа на Оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и бе на обща стойност над 500 хиляди лв. В него участваха докторанти и от трите професионални направления, в които ФМИ провежда докторантско обучение, както и млади учени. В рамките на проекта бяха давани допълнителни месечни стипендии на докторанти, бяха осигурени техни консултации с експерти, бе стимулирано участието на докторантите в семинари за обсъждане, обмен и развитие на добри практики, участието им в докторантски школи, както и участието на докторанти и млади учени в международни научни конференции в България и Европейския съюз, бе подпомагано и финансирано издаването на техни публикации. Бяха постигнати основните цели на проекта – подпомагане на развитието на докторантското обучение чрез съвременни образователни методи и форми и съдействие за научното израстване и кариерното развитие на докторантите и младите учени от ФМИ. В резултат се подобри тяхната научна продукция в количествено и качествено отношение, както и значително нарастна броят на успешно защитилите докторанти на ФМИ. III. Тържественото честване на 125 годишнината от началото на обучението по математика и природни науки в СУ ” Св. Климент Охридски“. Събитието бе отбелязано с провеждането на Юбилейната научна конференция ” 125 години математика и природни науки в Софийския университет ” Св. Климент Охридски“ от 5 до 7 декември 2014 г., както и с проведения на 8 декември 2014 г. Форум 15 за образованието по математика, информатика и природни науки в България. Техен инициатор и основен организатор бе Факултетът по математика и информатика на СУ. Постигната бе целта да се създаде една непринудена атмосфера за научни и за чисто човешки контакти, за обмен на идеи, на творчески и професионален опит; атмосфера, в която да бъде отдадено дължимото на миналото, да бъдат обсъдени проблемите на настоящето и да бъдат очертани насоките за бъдещото развитие. Юбилейната конференция бе тържествено открита в Аулата на Софийския университет. Присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дин Иван Илчев, деканите на природо-математическите факултети на СУ, които честват своята 125 годишнина – деканът на Факултета по математика и информатика доц. д-р Евгения Великова, деканът на Факултета по химия и фармация проф. дхн Тони Спасов, деканът на Физическия факултет проф. дфн Александър Драйшу, деканът на Геолого-географския факултет проф. д-р Марин Иванов, учени, преподаватели, студенти. В обръщението си при откриването проф. Илчев каза: ” Факултетите, които отбелязват този значим юбилей днес, са факултетите, които дават облика на Софийския университет като изследователски университет. Това се доказа и от поредните национални рейтинги на университетите, които излязоха само преди 3 дни и в които можете да видите, че разликите между специалностите в тези факултети и специалностите, които са на вторите места в тази класация често са катастрофални. Това не ни радва, защото ако няма силна конкуренция, и първите нямат стимул да се развиват.“ Тематиката на юбилейната конференция бе широкоспектърна, включваща актуални съвременни теми от областта на математиката, компютърните науки, химията, физиката, биологията и обучението в тези области. Бе поставен акцент върху взаимовръзките между отделните области, с цел изграждане на основите на бъдещи интердисциплинарни изследвания. Това юбилейно събитие бе повод за среща както на изтъкнати учени от различни научни и образователни институции от България 16 и от чужбина, така и на различни поколения в науката – утвърдени учени, млади колеги, докторанти и студенти.
В рамките на Форума за образованието по математика, информатика и природни науки в България бяха проведени дискусии по научни и учебни проблеми и други, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на обучението по математика, информатика и природни науки. На откриването на форума акад. Петър Кендеров, председател на Съюза на математиците в България (СМБ) каза: ” От много години живея с идеята, че най-същественото приложение на науката, приложението, чрез което науката променя света, е всъщност образованието. Онова, което истински движи прогреса, е това, че научните постижения чрез образование стават всекидневие. И когато станат всекидневие за милиони хора, когато всеки от нас подобри с 5% онова, което прави, тогава цялото общество пораства също с няколко процента и това е най-сигурният ресурс за растеж.“ Акад. Кендеров удостои ФМИ на СУ с почетен плакет на СМБ. Удостояването бе по повод успешната работа на ФМИ за издигането на равнището на образованието и науката в областта на математиката и информатиката в България, за дългогодишното ползотворно сътрудничество и по повод 125 годишния юбилей. От името на ректорското ръководство проф. дфн Анастас Герджиков, заместникректор на СУ, изрази надежда форумът да помогне много за развитието на математиката и природните науки в средното и висшето образование и за преодоляване на проблемите в тази област. Една от целите на дискусионния форум бе да се представят постиженията в образованието по математика, информатика и природни науки в България и тези на новото поколение изследователи в областта на математиката и компютърните науки, като се покаже, че те са на световно ниво и правят България водеща в тези области. Друга от целите на форума бе да анализира предизвикателствата пред образованието по математика и природни науки както във висшето, така и в средното образование и да очертае перспективи на развитие на висшето образование в об17 ластта на математиката, информатиката и природните науки в посока на откриване на нови хоризонти и привличане и задържане на младите умове на България. Във форума участваха представители на академичната общност на СУ, на висши училища от цялата страна, на институти от БАН, на Министерството на образованието и науката, учители, представители на обществени организации и бизнеса. В първата част на форума се представиха млади математици и информатици – новата генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки, носещи творческия и иновативен потенциал в лицето на докторанти, постдокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на СУ ” Св. Климент Охридски“. Втората част на форума бе посветена на постиженията, предизвикателствата и перспективите на висшето образование по математика, информатика и природни науки, а в третата част се проведе панелна дискусия за приемствеността и взаимовръзката ” училище-университет“ в обучението в областите математика, информатика и природни науки. IV. Заключение. Постигнатите резултати и завоюваните позиции се дължат преди всичко на постоянните усилия на академичния състав на Факултета по математика и информатика за поддържане на актуални учебни планове и програми, на целенасочената индивидуална работа с изявени студенти от всички специалности, както и на наложилата се през последните години успешна практика за повишаване ефективността на обучение на студентите. Факултетът по математика и информатика на СУ ” Св. Климент Охридски“ не само е достоен наследник на тези, които го създаваха и градиха през всичките 125 години на неговата история, той е пазител на десетилетните традиции и новатор в развитието на целия спектър на фундаменталните и приложните направления в областта на математиката, информатиката и методиката на обучение.
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM