Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
11 май 2015 23:00 | ansam от Новини

125 години подготовка на учители по математика в България - част ІІ

(Продължение от 29 април 2015)


Работа с изявени ученици
Още през 60-те и 70-те години членове на катедрата участват в подготовката на българския отбор за Международната олимпиада по математика. Повече от три десетилетия членове на катедрата са в постоянно действащия екип към Министерството на образованието и науката, който работи с изявени ученици по математика. Екипът подготвя темите, провежда и журира математически олимпиади и състезания. Подготвя отборите ни за международни изяви. В резултат на тази дейност са издадени книги и написани много статии.

Оценяване на постиженията на учениците
От 1993 г. катедрата действа като Национален център на международното изследване TIMSS (Световни тенденции в обучението по математика и природни науки), чийто национален научен координатор е Кирил Банков. Това е широко мащабно изследване на цялостната система на обучение по споменатите предмети в средното училище. Изследването се провежда на всеки 4 години. Това е изключително важна дейност, чрез която се получава ценна и обективна информация за обучението по математика в България. Катедрата участва активно в разработките на Фонда ” Научни изследвания“ към СУ на теми с разнообразна практическа и научна тематика, свързана с научните интереси на катедрата.
Сътрудници на катедрата са включени в редица национални проекти за изработване на държавни образователни изисквания и подготовка на учебна документация – учебници, помагала, сборници и др. Членове на катедрата участват във всички редакционни колегии на периодични издания у нас за популяризирането на математиката и специализирани издания по методика. По лесно обясними причини, началото на методическите звена по математика и по методика на математиката в почти всички вузове в България е положено от възпитаници на СУ ” Св. Кл. Охридски“.
Преподаватели на катедрата са били ръководители на научните изследвания на редица колеги от сродните катедри. Всяка година катедрата провежда научен колоквиум, на който винаги са поканени да участват всички специалисти по математическо образование. Членове на катедрата са били, и в момента са, научни ръководители на докторанти по методика на обучението по математика от методическите звена в другите вузове в България.
Катедра ОМИ играе важна роля в подготовката на учители по физика и математика във Физическия факултет на СУ, като провежда цялостното обучение в частта по математика. Това са курсовете ” Методика на обучението по математика“, ” Училищен курс по математика“, както и ” Хоспитиране“ и ” Предучилищна педагогическа практика“. Катедрата поема курсовете ” Училищен курс по информатика“, ” Методика на обучението по информатика“ и ” Практикум по информатика“ в Химическия факултет на СУ, специалност ” Химия и информатика“. Място и роля на катедрата ОМИ в обучението по математика в България. Като имаме предвид дори само накратко изложеното до тук, надяваме се, че няма да бъдем обвинени в нескромност, ако отбележим, че от създаването си до сега катедра ОМИ играе водеща роля в методическата подготовка на учители 123 по математика в България, в развитието на ” Методиката на обучението по математика“ у нас като система от научни знания, в създаването на българска учебна и учебно-методическа литература за ученици и учители. С подготовката на новата генерация магистри по програмата ” Технологии за обучение по математика и информатика“, с новата генерация доктори по методика на обучение по математика или информатика, чрез общите усилия на звената в България, занимаващи се с проблемите на обучението по математика, ще се създадат методически разработки и развият кадри, които ще спрат наблюдаващото се влошаване на обучението по математика за масата български ученици в средното училище.
Нещо повече, надяваме се, че правилната организация на обучението на учителите по математика и информатика ще изведе България на водещи позиции както по отношение на масовото обучение по математика, така и по отношение на успехите на изявените ученици.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Пловдивският университет ” Паисий Хилендарски“ (ПУ) е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет ” Св. Климент Охридски“. Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природоматематически науки. През 1970 г. се създава първият самостоятелен факултет на ПУ – Математическият факултет. От 1990 г. този факултет носи настоящото си име Факултет по математика и информатика (ФМИ). Основна задача, поставена пред ФМИ, от създаването му до днес, е подготовката на учители по математика, информатика и информационни технологии (ИТ) за нуждите на българската образователна система. Може да се счита, че тази задача е успешно изпълнена – по данни на МОН от 2012 г. над 60% от действащите учители по математика, информатика и ИТ в България са получили висшето си образование във ФМИ на ПУ. Специализираната подготовка на учителите по математика се осъществява от преподавателите по методика на обучението по математика. От 1961 г. до 1990 г. тези преподаватели са били прикрепени към различни катедри на Математическия и Педагогическия факултет на ПУ. През 1990 г. се създава и самостоятелна катедра по методика на обучението по математика и информатика. Неин ръководител от 1990 г. до 2011 г. е проф. д.п.н. Васил Милушев. През 2011 г. катедрата се преименува на катедра ” Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ (ОМИИТ), като за неин ръководител е избран проф. д-р Коста Гъров. От 2006 г. в рамките на Катедрата е обособена Секция по обучение по английски език към ФМИ. Нейна основна задача е да предоставя академични и изследователски услуги на възможно най-високо качество на всички студенти във ФМИ и да създава иновативна и ефективна среда за езиково обучение, за да помага на студентите да развиват своята автономност като обучаеми по време на и след завършване на обучението си в Университета.
В катедра ОМИИТ са водени или се водят следните учебни дисциплини:
Методика на обучението по математика,
Методика на обучението по информатика и ИТ,
Елементарна математика с методика на преподаване,
Училищен курс по алгебра,
Училищен курс по геометрия,
Училищен курс по информатика,
Училищен курс по информационни технологии,
Информационни технологии в образованието,
Методи и методика за решаване на математически задачи,
Училищен курс по математика (за специалност Физика и математика),
Избрани въпроси от училищната алгебра (за магистри ” учител по математика"),
Учителски практикум по методика на математиката,
Учителски практикум по методика на информатиката и ИТ,
Хоспитиране,
Текуща педагогическа практика,
Преддипломна педагогическа практика,

а като избираеми дисциплини:
Методи и методика за съставяне на задачи (за училищния курс по математика), Системи уравнения, Моделиране в обучението по математика, Методи за решаване на математически задачи, Построителни задачи в планиметрията, Графичен метод, Събитийно програмиране, Методика на извънкласната работа по информатика и ИТ и др.
Катедра ОМИИТ отговаря за провеждането на различни магистърски програми в направление 1.3. Педагогика на обучението по математика, информатика и ИТ във ФМИ. В момента се провежда обучение по следните акредитирани магистърски програми: ” Обучение по математика в училище“, ” Обучение по информатика и информационни технологии в училище“, ” Обучение по информационни технологии в началното училище“, ” Обучение по информационни технологии в прогимназията“. На голяма популярност се радват и квалификациите ” Учител по математика“ и ” Учител по информатика и информационни технологии“. Всяка учебна година в учителските магистратури и квалификации се обучават над 100 студенти.
През последните няколко години ФМИ на ПУ развива изключително активна дейност за обучение по различни докторски програми в направлението ” Педагогика на обучението по математика, информатика и ИТ“.
През 2014 г. Националната агенция по оценяване и акредитация постави много висока оценка (около 9,50) на следните докторски програми: ”Методика на обучението по математика“, ” Методика на обучението по математика и информационни технологии“, ” Методика на обучението по информатика“, ” Методика на обучението по информатика и информационни технологии“, ” Методика на обучението по информационни технологии“.
През периода 2008–2014 г. във ФМИ са обучавани над 30 докторанти в направлението ”Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“. От тях 18 успешно са защитили докторски дисертации, 4-ма са придобили академичната длъжност ” Доцент“, а 1 е придобил академичната длъжност ”Професор“.

(Следва продължение)
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM