Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
30 май 2015 23:04 | ansam от Новини

125 години подготовка на учители по математика в България - част ІІІ

(Продължение от 11 май 2015)

Великотърновски университет ” Св. св. Кирил и Методий“
През есента на 1963 г. на историческия хълм ” Света гора“ във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет. Наименованието ” Висш педагогически институт ” Братя Кирил и Методий“ разкрива мисията на учебното заведение да подготвя педагогически кадри с висше образование. Още първият Ректор на ВТУ поставя две основни задачи: ” В Института да се подготвят висококвалифицирани специалисти – учители, научни работници и художници. Институтът да се оформи като нов център на българската наука“.
Само след осем години, с указ на Държавния съвет на НРБ № 586 от 13 октомври 1971 г., Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван в университет, който обогатява своята структура – към първите четири факултета (Българска филология, Руска филология, История, Изобразителни изкуства) се създава Педагогически факултет, подготвящ детски и начални учители, които трябва да преподават математика на малките ученици. Така през 1984 г. за пръв път във ВТУ се осъществява обучение по математика на студенти от специалността ” Начална училищна педагогика“. През същата година е създадена катедра ”Начална училищна педагогика“ с ръководител проф. дпн Иван Ганчев Донев (1935–2012 г.), тогава доцент в Софийския университет и съвместител във ВТУ.
В периода 1984–1989 г., след успешни конкурси са назначени първите асистенти и доценти по математика и методика на обучението по математика (Марга Георгиева, Виолета Маринова, Николай Горчев, Маргарита Върбанова, Иванка Минчева, Даринка Гълъбова). На 01.04.1986 г. със Заповед на Министерство на народната просвета се създава катедра ” Математика и информатика“. През 1987 г. е създадена специалността ”Математика и информатика“ за подготовка на специалисти с педагогическа правоспособност. През 1989 г. се открива и специалността ” Информатика“, а на 17.12.1990 г. – Факултет ” Математика и информатика“ (ФМИ).
През годините на развитието си ФМИ преминава през различни структурни реформи. В периода 2007-2011 г. съществува в структурата на Педагогически факултет като направление ”Математика и информатика“. На 22.02.2011 г. с Постановление на МС отново е възстановена неговата самостоятелност. Това е стимул за развиване на професионалното направление 1.3. ” Педагогика на обучението по …(математика и информатика)“ и усъвършенстване обучението в трите степени на висше образование (ОКС бакалавър, ОКС магистър, ОНС доктор). Обучението на бъдещите учители по математика и информатика във ВТУ. Подготовката на бъдещите учители по математика и информатика се осъществява в специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по . . . (математика, информатика).
Качеството на обучението в направлението е оценено от НАОА с най-висока акредитационна оценка ” мн.добра“.
Реализира се тристепенно обучение в:
• ОКС ” Бакалавър“ – специалност ” Математика и информатика“ (МИ);
• ОКС ” Магистър“ – специалност ” МИ. Технологии на обучението по математика";
• ОНС ” Доктор“ – Докторантска програма ” Методика на обучението по математика“.
Преподавателите с научна специалност ” Методика на обучението по математика/информатика“ са на щат в четири катедри (Алгебра и геометрия, Математически анализ и приложения, Информатика, Компютърни системи и технологии). В последните години се ускори академичното развитие на методическия преподавателски екип и днес обучението на студентите се осъществява от 4 професори и 1 доцент по методика на обучението по математика, 3 доценти по методика на обучението по информатика, както и от професори и доценти по математика и информатика. Научните изследвания на преподавателите са в сферата на новите образователни технологии, динамичните учебни софтуерни програми, евристиката в обучението, моделирането на дидактически понятия и отношения, приложението на изследователския, рефлексивния и синергетичния подходи в математическото образование, интерактивните методи и образователни технологии, използването на мултимедийни средства и технологии, електронни среди за обучение, нов тип уроци по математика и др. Тези изследвания рефлектират в учебния процес и повишават ефективността му чрез включване на студентите и докторантите в изследователски проекти, дипломни работи, дисертационни изследвания. ОКС ” Бакалавър“ по специалност ”Математика и информатика“. По тази четиригодишна бакалавърска програма се осъществява професионалната подготовка на студентите, завършващи с квалификационна характеристика – учител по математика и информатика за средно образователните училища (5–12 клас).
Учебният план съдържа дисциплини, осигуряващи фундаментална теоретична подготовка по математика, информатика, информационни технологии, специална педагогометодическа компетентност, професионална педагогическа компетентност и практически умения за реализиране на реален учебен процес по математика и информатика (хоспитиране по математика и по информатика, педагогически практики и стажове в базови училища). Студентите овладяват широк кръг компетентности (езикова, дигитална, социална и др.). Специализираните за професията компетентности се овладяват в блокове от избираеми и факултативни дисциплини.
Повечето студенти от тази специалност разработват актуални курсови и дипломни работи като: ” Синергетичният подход в образованието по математика“, ” Интерактивни методи и технологии в математическото образование“, ” Разработване на учебен електронен курс ” Еднаквости, 9 клас“ с динамичен учебен софтуер GeoNext“, ” Мотивацията в обучението по математика“, ” Интерактивната бяла дъска в обучението по математика“, ” Компютърната презентация на урок по математика“ и др. ОКС ”Магистър“ по специалност ”Математика и информатика. Технологии за обучение по математика“. Магистърската програма е разкрита и утвърдена с решение на Академически съвет на Великотърновския университет през 2004 г. Ръководител е проф. д-р Маргарита Върбанова.
Акредитационната оценка на НАОА за качеството на обучението по тази програма е много добра – 9,14. Основната мисия на програмата е подготовка на специалисти със задълбочени фундаментални познания за ефективно прилагане в учебната практика на съвременни технологии за обучение по математика, участие и ръководство на научни разработки за усъвършенстване на математическото образование.
Обучението на магистрите е ориентирано към надграждане и усъвършенстване на математическите, дидактическите и практическите им компетенции в областта на математическото образование във всичките му аспекти, степени и етапи на обучение. Конкретните водещи възпитателни, образователни и научноизследователски цели на обучението са насочени към използване на съвременни дидактически технологии в учебния процес по математика, реформиране и усъвършенстване на учебното съдържание в Училищния курс по математика, проучване и създаване на съвременни методи за преподаване на математика. Бързото внедряване на информационните технологии в учебния процес по математика, спецификата на съвременните педагогически стратегии и технологии за организиране на педагогическите взаимодействия и навлизането на електронните учебници в училище, са добра основа и предпоставка за надграждане на обучението във ВУЗ в степен ”магистър“ и подготовка за обучение в степен ”доктор“.
За изминалите 10 години, завършилите магистри от специалността показват солидна фундаментална подготовка в областта на дидактика на математиката и умения да прилагат съвременни технологии за обучение по математика в учебната практика в СОУ и ПГ (професионални гимназии).
Докторска програма ”Методика на обучението по математика“
ФМИ на ВТУ има дългогодишен опит в подготовката на докторанти по ”Методика на обучението по математика и информатика“. Трябва да отбележим с благодарност имената на научните ръководители на докторанти: проф. д-р Марга Георгиева, проф. дпн Иван Ганчев, проф. д-р Иван Тонов, проф. д-р Георги Бижков, които изградиха научна школа по дидактика на математиката във ФМИ на ВТУ и подпомогнаха научното развитие на щатните доктори, доценти и професори. В изпълнение изискванията на НАОА, докторската програма по ”Методика на обучението по математика“ е акредитирана през 2011 г. с много добра оценка. Целта е да се осигури подготовка на висококвалифицирани специалисти със задълбочени теоретични знания и умения за самостоятелни научни изследвания в областта на математическото образование. Всяка година се приемат до трима докторанти, които изследват проблемите: ” Мултимедиен учебно методически комплекс за изучаване на учебно съдържание по геометрия, 9 клас“, ” Методът Интелектуални карти за ефективно обучение по математика“, ” Дидактична система ” Креативна геометрия с интерактивна бяла дъска“, ” Изследователско конструкторски подход за формиране компоненти от математическата компетентност на обучаемите“, ” Методът Моделиране в съвременното математическо образование“, ” Алгебричната пропедевтика в началния етап на обучение по математика“ и др.
Докторантите са включвани в екипите на проекти на ВТУ, финансирани от фонд ” Научни изследвания“, на тема: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика – дидактически модели и технологии (2008–2009 г.); Университетска лаборатория за изследване на съвременни технологии в обучението по математика (2011 г.); Синергетичен модел за модернизиране на висшето педагогическо образование (2011–2013 г.); Изследователският подход в обучението по математика (2014 г.). Участват в научни семинари, конференции за модернизиране на математическото образование и дискусии по проблемите на математическата грамотност на учениците. От качеството на обучението на бъдещите учители зависи и обучението на учениците в училище. Затова е важен въпросът: В какво се изразява съвременното математическо образование и ефективната подготовката на учителите по математика? Дали изучаването на ”много“ математически дисциплини прави студентите добри учители по математика? Дали оборудването на всяка стая с лаптоп и компютър, мултимедиен проектор, интерактивна дъска и други модерни дигитални устройства ще допринесе за пълната мотивация на учениците да учат със желание математика?
Трябва да се разбере, че теоретичните математически знания и съвременните учебни средства са само инструменти и декор в урока, а режисьорът и транслаторът на знанията е учителят, който с начина си на преподаване, с уменията си оптимално да съчетава традиционни и интерактивни методи ще осъществи интересен и резултативен учебен процес по математика. Образованието в ерата на новите компютърни технологии на 21 век все повече ще налага промяна на учебните програми, промяна на методите на преподаване (урок-бърза комуникация, урок-презентация, видео-урок, виртуален урок-пътешествие, творчески урок, урок с опорни мисловни карти, електронни тестове за контрол и оценка) и промяна на методите на учене (домашно презентация, домашно проект, домашно експеримент, домашно с отворени задачи, съставяне на задачи, попълване на електронен тест и др.). Тези промени ще провокират качествена промяна в университетската подготовка на бъдещите учители по математика и информатика.

(Следва продължение)
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM