Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
08 юни 2015 23:08 | ansam от Новини

125 години подготовка на учители по математика в България - част ІV

(Продължение от 30 май 2015)

Шуменски университет ” Епископ Константин Преславски“
Шуменският университет ” Епископ Константин Преславски“ е плод на многовековни културнопросветни традиции. Университетът е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий. Шуменските възрожденски училища и будният дух на гражданите на Шумен стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 г. в града да се открие първият педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет ” Епископ Константин Преславски“.
Подготовката на учители по математика и информатика е съсредоточена в катедрата по Методика на обучението по математика и информатика (МОМИ) на Факултета по математика и информатика (ФМИ). Обучението на учители в предучилищното образование и началния етап на средното общообразователно училище е локализирано в Педагогическия факултет (ПФ), като подготовката по математика се поема от преподавателския състав на ФМИ и в частност на катедра МОМИ. Освен обучение в образователно-квалификационна степен ”бакалавър“ и ”магистър“, ШУ предлага и различни форми за продължаващо образование. Тази дейност е съсредоточена в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО), гр. Варна. Департаментът е наследник на Института за усъвършенстване на учителите. Открит е на 5 април 1955 г. Първите курсове в института се провеждат през юни 1956 г. Те са предназначени за учители, които работят в слети класове. Предмет на дейност е следдипломното обучение за повишаване квалификацията на учители и директори на училища.
На учителите по математика и информатика ДИКПО предлага голям набор от курсове за педагогически специалисти и придобиване на професионално квалификационни степени. Налични са курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация за желаещите да станат учители по математика и информатика.
Подготовка на учители по математика и информатика във ФМИ.
Специалността ”Педагогика на обучението по математика и информатика“ е създадена на основание на законовия ред. Тя е в Държавния регистър на специалностите от професионално направление ” Педагогика на обучението по ...“ и има шифър: 1.3. Още с преобразуването на факултета-филиал на Софийския университет в Шумен във Висш педагогически институт започва прием по специалността ” Математика“. През учебната 1985/1986 г. тя е трансформирана в специалност ” Математика и физика“, а от учебната 1987/1988 г. вече е специалност ” Математика и информатика“. От този момент до сега по тази специалност има прием по държавна поръчка. Магистърската програма ” Педагогика на обучението по математика“ е създадена през 2002 г. Общият брой на дисциплините, включени в учебния план, е 10, разпределени в три групи: задължителни, избираеми (ИД) и факултативни (ФД).
Профилиращата подготовка се осъществява чрез дисциплините Основи на математиката, Съвременни проблеми на МОМ, Съвременни дидактически технологии в УК по алгебра, Съвременни дидактически технологии в УК по геометрия, УК с методика на обучението по вероятности и статистика, ИД I, ИД II и ФД I. Магистърската програма ” Педагогика на обучението по математика и информатика“ е създадена през 2010 г. През 2011 година са актуализирани учебният план, квалификационната характеристика и учебните програми по някои от дисциплините. Профилиращата подготовка се осъществява чрез 9 дисциплини от общо 10 в учебния план: Съвременни дидактически технологии в УК по алгебра, Съвременни дидактически технологии в УК по геометрия, Проблеми на УК по информатика и информационни технологии, УК с методика на обучението по вероятности и статистика, Съвременни проблеми на методиката на обучението по математика, Проблеми на методиката на обучението по информатика и информационни технологии, ИД I, ИД II и ФД I. Магистърската програма ” Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ е създадена през 2008 г. Общият брой на дисциплините в учебния план е 11, разпределени в три групи: задължителни, избираеми и факултативни.
Профилиращата подготовка се осъществява чрез дисциплините: Моделиране и алгоритми, Визуално програмиране, Администриране на компютърни системи и мрежи, Проблеми на УК по информатика, Проблеми на УК по информационни технологии, Проблеми на методиката на обучението по информатика, Проблеми на методиката на обучението по информационни технологии, Извънкласни форми на работа по информатика и информационни технологии, ИД II и ФД I. През 2011 г. в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по . . . , на Шуменския университет е стартирана процедура за програмна акредитация на обучение в образователната и научна степен ” доктор“ по докторска програма ” Методика на обучението по математика и информатика“. Със свое решение от 15.12.2011 г. (Протокол № 21) Постоянната комисия по педагогически науки и музикално и танцово изкуство на НАОА дава програмна акредитация на обучението. Преподавателски състав на катедрата. Първото име на катедрата е ” Методика на природо-математическите дисциплини“. Формирана е през 1971 още със създаването на ФМИ. Ръководител на катедрата е доц. Петко Иванов, който е и първият доцент по методика на математиката в България. Той поема длъжността с богатия си опит като ръководител на катедрата ” Методика на обучението по математика“ на СУ ” Климент Охридски“. Ръководители на катедрата са били доц. Петко Иванов, доц. Щерю Стоянов, доц. Александър Витанов, доц. Никола Зяпков, гл. ас. д-р Баю Баев, ст. н. с. чл.-кор. Иван Димовски, гл. ас. д-р Йордан Николов, гл. ас. Стоян Стоянов, доц. Любен Портев, доц. д-р Русанка Петрова, доц. д-р Антон Моллов, доц. д-р Наталия Павлова. Научното израстване на членовете на катедрата стартира с международните връзки на катедрата с методическия екип на НПУ ” М. П. Драгоманов“ (КГПИ) и преподаватели от бившия СССР. Членове на катедрата са зачислени за аспиранти и последователно придобиват образователна и научната степен ” доктор"/"кандидат на педагогическите науки“ под ръководството на колегите си от Украйна. Важно 130 място в развитието на колектива имат проф. дпн Иван Ганчев, доц. д-р Любен Портев, проф. дпн Сава Гроздев, проф. д-р Марга Георгиева, проф. д-р Кирил Банков, проф. дпн Васил Милушев и други колеги от методическата гилдия в България.
Основните научни направления на катедрата през последните 10 години са:
• Методика на обучението по информационни технологии;
• Особености в развитието на съдържанието, принципите на структуриране и средствата за представяне на знанията и уменията в методиката на обучение по математика и информатика;
• Методически аспекти на преподаването на езика С++ в средното образование;
• Методология и методически изследвания на обучението по математика, информатика и информационни технологии;
• Приемственост между началното и предучилищното обучение по математика;
• Възможности на компютърно подпомогнато обучение;
• Подготовка и преподготовка на учители по математика и информатика.
От 2013 г. функционира лаборатория по дидактика. Кабинетът разполага с интерактивна дъска, мултимедия, библиотека и технически средства, които студентите могат да ползват при подготовката си за практическите занятия.

Югозападен университет ” Неофит Рилски“
Югозападният регион на Република България заема изключително важно място в икономиката, в културния и духовния живот на страната [7, с. 36]. С Постановление № 25 на Министерския съвет от 1975 г. в Благоевград се създава филиал на Софийския университет ” Св. Климент Охридски“ – ” Педагогически факултет за подготовка на детски и начални учители с висше образование“. С откриването на филиала, Благоевград постепенно се превръща в център на динамичен международен живот. Катедра ” Математика“ е една от първите пет катедри, създадени през 1976 г., като неин основател е проф. дмн Кирил Чимев.
През периода 1976–1983 год. в катедра ” Математика“ са създадени още две направления – ” Учебно технически средства“ с ръководител доц. Метев и ” Изобразително изкуство“ с ръководител доц. Немцов. През 1978 г. за първи път в България се създава семинар по ” Дискретна математика и приложения“ с ръководител проф. дмн Кирил Чимев. През 1983 год. с Постановление № 27 на Министерския съвет филиалът се преобразува в самостоятелен Висш педагогически институт (ВПИ). През същата година е създаден и Трудово-политехнически факултет, в структурата на който е включена и катедра ” Математика“. С решение № 195 от 22.12.1989 г. на Министерския съвет в структурата на Висшия педагогически институт – Благоевград е създаден Природо-математическия факултет. Той започва да функционира през 1990 год. и за пръв негов декан е избран проф. дмн Кирил Чимев (1990–1991 г.). Негови декани са били още доц. дмн Славчо Щраков (1991–2003 г.) и доц. д-р Борислав Юруков (2003–2011). Понастоящем декан е доц. д-р Стефан Стефанов. През същата година катедра ” Математика“ се разделя на две катедри – катедра ” Математика“ и катедра ” Информатика“. Ръководители на катедра ” Математика“ през годините са били проф. дмн Кирил Чимев (1976–1999 г.), проф. д-р Илия Гюдженов (1999–2002 г.), проф. дмн Михаил 131 Касчиев (2002–2004 г.) и проф. д-р Адриян Борисов (2004–2008 г.). Понастоящем ръководител на катедрата е проф. д-р Илия Гюдженов. Ръководители на катедра ” Информатика“ са били доц. дмн Славчо Щраков, проф. дн Иван Мирчев и доц. д-р Стефан Стефанов.
През периода след 1990 г., под въздействието на процеса на демократизация във всички области на обществения живот, Висшият педагогически институт започва да се развива с ускорени темпове. С оглед на достигнатата степен на развитие, с решение на Народното събрание на Република България от юли 1995 г., Висшият педагогически институт в Благоевград се преобразува в Югозападен университет ” Неофит Рилски“ – Благоевград [7, с. 36]. Още от първите години на съществуване на Филиала на Софийския университет в Благоевград, математическата колегия участва при разглеждане на въпроси, свързани с обучението по математика. Тези въпроси са били предмет на обсъждане на Първа (1980 г.) и на Втора (1981 г.) научна конференция на филиала. Обсъждани са с колеги от Варшавския университет (1977 г.), Краковския педагогически университет (1977 г.), Московския държавен педагогически университет (1983 г.), Санкпетербугския педагогически университет, Бранденбургския университет и други. Редица преподаватели от Природо-математическия факултет са защитили дисертации или са се хабилитирали по Методика на обучението по едни или други направления.
В периода от 1987 г. до 2003 г. в университета се провежда обучение на студенти по специалност ” Математика“. Специалност ” Математика и информатика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по . . . е разкрита през 2000 г. Тя подготвя учители по математика, информатика и информационни технологии. През 2013 г. е възстановено обучението на студенти по специалност ” Математика“ и са разкрити магистърските програми ” Технологии на обучението по математика и информатика“ и ” Икономическа математика“. Към момента се осъществява обучение на студенти по следните специалности: ОКС ” Бакалавър“ − ” Математика и информатика“ − ” Математика“ ОКС ” Магистър“ − ” Технологии на обучението по математика и информатика“ − ” Икономическа математика“ ОНС ” Доктор“ − ” Методика на обучението по математика“ − ” Методика на обучението по математика и информатика“ − ” Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ − ” Математически анализ“ − ” Математическо моделиране и приложение на математиката“ − ” Изследване на операциите“ 132 Следдипломна квалификация − ” Учител по математика“ − ” Учител по информатика“ Обучението в тези специалности се организира от академичния състав на катедра ” Математика“ и катедра ” Информатика“.
В бакалавърската програма по ” Математика и информатика“ се подготвят квалифицирани специалисти, които могат успешно да прилагат своите знания и умения в областта на образованието, науката и културата. Завършилите курса на обучение получават професионална квалификация ” Учител по математика, по информатика и по информационни технологии“. Студентите получават фундаментална подготовка по математика и информатика. Запознават се с най-новите технологии за мултимедийно обучение, в съответствие с развитието на съвременните образователни технологии, тенденции и стратегии за обучение. Специално внимание се отделя на психологическата, педагогическата и методическата подготовка, свързани с реализацията им като учители по математика, информатика и информационни технологии. Високата степен на подготовка на завършилите специалността им дава възможност да се реализират успешно както в областта на образованието и науката, така и като специалисти по информационни технологии в банки, застрахователни институции, търговията и промишлеността. Магистърската програма ” Технологии на обучението по математика и информатика“ е продължение на бакалавърската програма. Осигурява високо ниво на обучение, задълбочени знания в областта на обучението по математика и информатика и способност за самостоятелна изследователска работа. Тя е основа за продължаване на образованието в Образователно-научната степен ” Доктор“.
Завършилите специалност ” Математика“ получават фундаментална широкопрофилна подготовка по математика и задълбочени теоретични знания и умения за решаване на математически проблеми. Могат да се реализират като специалисти във финансови институции и фирми, извършващи научни и приложни изследвания в областта на оптимизацията на производството, статистиката, прогнозирането и прилагането на математически методи в съвременната икономика. По желание студентите могат да придобият и професионална квалификация ” Учител по математика“ и да се реализират като преподаватели. Обучението в специалност ” Икономическа математика“ се провежда в редовна форма с продължителност два или три семестъра, в зависимост от това каква специалност са завършили кандидатите с ОКС ” Бакалавър“. Завършилите са подготвени да работят като ръководители и/или членове на екипи от специалисти, които оптимално да моделират и решават логистични задачи във фирми и предприятия; представители или управители на фирми и предприятия за статистически проучвания и обработка на данни; финансови анализатори в банки и други финансови институции; мениджъри в застрахователни компании.
Преподаватели от други университети в страната и чужбина успешно са защитили докторска степен по ” Методика на обучението по математика“ в ЮЗУ ” Неофит Рилски“. Сред тях са гл. ас. д-р Лиляна Каракашева от Шуменския университет, гл. ас. д-р Филип Петров от Техническия университет – София, гл. ас. д-р Валентина Гоговска от Университета в Скопие и др. 133 За целите на обучението на студентите са подсигурени ” Научноизследователска лаборатория за електронно обучение“, ” Лаборатория по дидактика, психология и управление на висшето образование“ и редица специализирани кабинети. ЮЗУ ” Неофит Рилски“ има утвърдени традиции относно практическото обучение на студентите. Основната част от базата за това обучение се ползва съгласно договорни отношение между ЮЗУ ” Неофит Рилски“ и Община Благоевград. На тази основа всяка година се подписват групови договори за провеждане на базова педагогическа дейност с общински училища. Съгласно клаузите в договорите, базовите заведения предоставят своята материална и техническа база за провеждане на практическото обучение на студентите и съдействат за организирането на качествен педагогически процес по време на различните видове практики. От своя страна университетът се задължава да организира педагогически консултации и други форми за непрекъснато повишаване нивото на общопедагогическата и методическата подготовка на учителите. Съвместно с Тракийския университет се осъществява подготовка на учители за придобиване на квалификационни степени.
Общите за университетите проблеми, свързани с подготовката на учители по математика и информатика, могат да се обособят в три групи:
• Проблеми, свързани с подбора и приема на студенти в посочените професионални направления.
• Проблеми в процеса на обучение във висшето училище.
• Проблеми, свързани с продължаващото обучение и практическата реализация на учителите. Предлагаме за дискусия някои въпроси, свързани с учебната документация, регламентираща обучението на учители по математика и информатика по отношение на:
• Квалификационна характеристика.
Необходимо ли е:
− Разработване на национална квалификационна рамка?
− Прецизиране на квалификационните характеристики, като се конкретизират професионално педагогическите компетенции, които студентите – бъдещи учители трябва да овладеят?
− Разработване на Държавни образователни изисквания за подготовка на учителите като основа на учебни планове и програми?
Учебен план. Необходимо е:
− Засилване на сътрудничеството с потребителите на кадри и тяхното участие при усъвършенстване на учебната документация;
− Включване на учебни дисциплини, осигуряващи условия за съвременно обучение;
− Увеличаване времето за професионално-практическа подготовка на студентите
– хоспитиране, преддипломен стаж, педагогическа практика.
Учебни програми.
Все по-наложително е да си отговорим на въпроси като:
− Включеното учебно съдържание в учебните програми достатъчно ли е, за да получат студентите необходимите знания, умения и компетенции?
− Методите на преподаване съответстват ли на нивото на приетите студенти?
− Необходимо ли е да продължи разделението на лекции и упражнения?
• Процес на обучение:
− Как да се преподава от страна на преподавателите във висшето училище, имайки предвид масовизацията на висшето образование?
− Получените от студентите знания и умения намират ли реално приложение в практическата им работа като учители?
− Изработване на система за мотивация и подобряване на качеството на учебния процес;
− Не е ли време обучението във висшите училища да се обърне към студентите, а не както е сега, обърнато към преподавателите?
− Смяна на начините на преподаване – да бъдат пречупени през гледната точка на училищния курс;
− Преосмисляне на учебното съдържание
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM