Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
VMath logo

Състезание "VIVA Математика с компютър"


VIVA математика с компютър е състезание по математика за ученици от 3.до 12. клас.

Състезанието се провежда по интернет, като всеки участник сам избира мястото и начина за влизане в мрежата. В един и същ ден и час всеки предварително регистрирал се участник в състезанието получава достъп за 60 минути до Работен лист, който съдържа 10 задачи за съответния клас. Това е времето, в което участникът работи върху задачите и изпраща (по интернет) решенията до организаторите на състезанието. Задачите са с избираем или свободен отговор (число или дума), които участникът записва в зададен формат в определено за целта поле на Работния лист. При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги, и т.н.) ̶ както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието. Голяма част от задачите са придружени от файл, който може да улесни изследването и решаването на поставената задача.

Целта на състезанието е да се поощри използването на съвременните информационни и комуникационни технологии в изучаването и усвояването на математическите факти и явления. Днешното поколение ученици е първото от зараждането на нашата цивилизация, което има достъп до достатъчно мощни изчислителни системи и ресурси, които позволяват математиката в значителна степен да се изучава чрез експериментални изследвания с помощта на софтуерни среди като GeoGebra, GEONExT, LOGO, ЕLICA, Cabriи др. Нещо повече, чрез тези среди математическите знания се усвояват по-лесно и с далеч по-висока степен на разбиране, при това от много по-широк кръг ученици. Работата с тези среди подпомага също и развитието на алгоритмичното мислене, което е в основата на изграждането на висок професионализъм в програмирането и в развитието и използването на съвременните информационни технологии. Няма съмнение, че тези нови възможности за изучаване на математиката трябва да навлязат в образователната практика и състезанието Математика с компютър може да ускори този процес.

Viva математика с компютър се провежда по инициатива на (и в партньорство със) Съюза на математиците в България в рамките на съвместен проект на Института по математика и информатика на БАН (ИМИ-БАН) и VIVACOM.
Първият пробен етап на състезанието бе проведен на 6 юни 2014 г. в ИМИ-БАН, в Лабораторията по Телематика на БАН и в Американския колеж в София. Състезанието бе с теми за 4., 6., 8. и 10. клас. Учениците от 5., 7., 9. и 11. клас решаваха задачите от съответния по-долен клас. Всяка тема съдържаше задачи с нарастваща трудност. Участваха над 50 ученици от София, Русе, Разград, Пазарджик и Благоевград. Почти всички се справиха много добре с предизвикателството.

Най-добри резултати в Първия пробен етап на състезанието Математика с компютър постигнаха следните ученици:
Тодор Кунчев, 34. СОУ „Стою Шишков”
Христина Коцева, 34. СОУ „Стою Шишков”
Зъонг Ле Хо, 73. СОУ „Владислав Граматик”
Радмил Райчев, ПМГ „Акад. Обрешков”
Иван Ганев, Американски колеж
Антон Тасков, 91. НЕГ
Радостина Калайджиева, Американски колеж

На церемония, организирана в ИМИ-БАН на 11 юни 2014 г., тези ученици бяха наградени от VIVACOM с ваучери на стойност 50 лева за покупка на стоки по избор от известна търговска верига за електроуреди. Ето няколко задачи, дадени на този пробен етап.

Задачи от пробния етап

През октомври 2014 предстои провеждане на Втори пробен етап от това състезание с цел изпробване и усъвършенстване на технологията. До края на годината ще се проведе официалният Първи кръг на състезанието Математика с компютър. Най-добре представилите се ученици във всяка от възрастовите групи (класове) ще получат награди и ще бъдат поканени за участие във Втори кръг, в който те ще покажат уменията си за самостоятелна работа върху проект на дадена тема. С цел по-бързо да бъдат усвоени форматът и спецификата на Математика с компютър организаторите започват публикуването на Тема на месеца, включваща няколко тематично обединени задачи от типа на онези, които ще се дават на самото състезание. Темата на месеца е оформена като Работен лист от състезанието, но броят на задачите ще е по-малък и срокът за изпращане на отговорите ще е краят на съответният месец. За правилен отговор на задача от Темата на месеца се дават по 10 точки. Имената на събралите най-голям брой точки ще бъдат публикувани ежемесечно. В края на годината ще има класиране и награждаване според получените през годината точки.

Темата на месеца за месец август 2014 г. може да се намери тук.

Петър Кендеров, Тони Чехларова

0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM