Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
VMath logo

Правила на състезанието VIVA Математика


Обща информация:
VIVA математика с компютър е състезание по математика за ученици от 3. до 12. клас.

Състезанието се провежда по Интернет, като всеки участник сам избира мястото и начина за влизане в мрежата.

В един и същ ден и час всеки предварително регистрирал се участник в състезанието получава достъп за 60 минути до Работен лист, който съдържа 10 задачи. Това е времето, в което участникът работи върху задачите и изпраща (по интернет) решенията до организаторите на състезанието. Задачите са с избираем или свободен отговор (число или дума), които участникът записва в зададен формат в определено за целта поле на Работния лист.

При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги, и т.н.) ̶ както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието. Голяма част от задачите са придружени от файл, който може да улесни изследването и решаването на поставената задача.

Участниците в състезанието ще бъдат разделени на 9 групи:

I група - учениците от 3. клас
II група - учениците от 4. клас
III група - учениците от 5. клас
IV група - учениците от 6. клас
V група - учениците от 7. клас
VI група - учениците от 8. клас
VII група - учениците от 9. клас
VIII група - учениците от 10. клас
IX група - учениците от 11. и 12 клас

Състезанието ще се проведе на два етапа:

Първи етап: от 10:00 до 12:00 часа ще бъдат активни работните листове за I., II., III., IV. група. Състезателите от тези групи могат да започнат работа най-късно до 11:00 часа. След този час няма да се допускат нови участници, а започналите ще могат да довършат работата си в рамките на регламентираните 60 минути.

Втори етап: от 13:00 до 15:00 часа ще бъдат активни работните листове за V., VI., VII., VIII., IX. група. Състезателите от тези групи могат да започнат работа най-късно до 14:00 часа. След този час няма да се допускат нови участници, а започналите ще могат да довършат работата си в рамките на регламентираните 60 минути.
Изисквания към участниците:

За да участвате в състезанието е необходимо:

1. Да сте ученик в клас, съответстващ на състезателната група в която се състезавате.
2. Да имате регистриран профил в състезателната система.

Внимание! От 15. ноември 2021, във връзка с нормативните изисквания за съхранение на личните данни, се променя системата за регистрация на участници! Желаещите участници ще трябва да регистрират нов профил в състезателната система, за всяка нова учебна година. Съществуващите профили във VIVA Cognita няма да могат да бъдат използвани за участие в състезанията след 15. ноември 2021. Ако още не сте се регистрирали за текущата учебна година – направете го сега!

Всеки участник има право да участва само с един потребителски профил. Всеки участник се състезава в група, която съответства на класа, в който се намира в текущата учебна година. Допуска се участие на по-малки ученици в горни групи, само с изрично предварително уведомление и разрешение от организаторите на състезанието. Уведомлението, трябва да съдържа информация за профила във Viva Cognita и класа, в който се намира участникът. Тези уведомления се изпращат на поща virmath@cabinet.bg, като всяко от тях се разглежда индивидуално и се издава/не се издава разрешение за участие.

Всеки участник в състезанието се съгласява, че организаторите имат право да разследват случаи по подозрение за участие на един и същи участник с няколко профила и/или предоставяне на информация на други участници с цел постигане на по-висок резултат. Всеки участник в състезанието се съгласява, че организаторите имат право да искат допълнителна информация свързана с такива разследвания и да вземат решения за наказание или дисквалификация от класирането, които са окончателни и не подлежат на обжалване.

Класирането и отговорите се публикуват във Viva Cognita и във Виртуалния училищен кабинет по математика в секция „Състезания“ до една седмица след състезанието.
Класиране и награди:

Мястото в класирането на всеки участник в състезанието се определя от два критерия:
1. Сумата от точките за подадените решения на задачите;
2. Засеченото време за решаване на задачите в работния лист от състезателя. Това време се засича от системата от момента на първото влизане на състезателя в работния лист, до момента на натискане на бутона "Изпрати решенията".

За излъчване на крайното класиране се прави подреждане на състезателите по първия критерий (сумата от точките) и след това подреждане на позициите в този списък по втория критерий (времето за решаване). Пример: Иван, Асен и Христо имат съответно 50, 48, 50 точки и времена съответно 30:25, 16:25, 27:35. Класирането е първо място за Христо (50 т. и 27:35), второ място за Иван (50 т. и 30:25) и трето място за Асен (48 т. и 16:25).

Ако съществува ситуация, в която двама или повече участници имат еднакъв брой точки и еднакво време за решаване, за целите на класирането и съответно за разпределението на наградите се тегли жребий. С първото теглене се избира кой се класира на по-предна позиция (т.е. кой печели по-голяма награда), с второто теглене – втора позиция, и третото теглене – трета позиция. Например, ако в група II. има 5 участници, които са постигнали най-добро еднакво време и точки, първото теглене на жребий определя участника, който получава първа награда, второто теглене определя участника, който получава втора награда и третото теглене определя участника, който получава трета награда. Другите двама не печелят материални награди. Имената на участващите в жребия се вписват върху еднакви бели, непрозрачни късове хартия и се полагат в урна. Председателят на журито на състезанието, в присъствието на всички членове на журито и представител на Vivacom, тегли от тази урна и обявява гласно имената, до определяне на трето място. За резултатите от жребия се изготвя протокол, който се подписва от членовете на журито.

Наградите обявени за състезанието се осигуряват от Vivacom и се изпращат по куриер или с други средства до адресите по регистрация на профилите във Viva Cognita. Преди изпращане, нашият екип се свързва с наградените за потвърждение на адресите. Изискване към всички наградени е да предоставят сканиран документ, удостоверяващ статут на ученик в съответен клас/група, в която са участвали в състезанието.

В класирането за наградите не могат да участват деца на служители на ИМИ-БАН и Vivacom.

Правилата могат да бъдат променяни по всяко време от администраторите на Viva Cognita, като с регистрацията си в сайта всеки потребител се съгласява, че администраторите са освободени от отговорност за всякакви щети, понесени от потребител, който не е запознат с последната версия на правилата.
Правила
Технически изисквания
Информация за състезателя
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM