Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Правила

Моля, отделете няколко минути от времето си, за да се запознаете с правилата във Viva Cognita.

Viva Cognita не носи отговорност за никое съобщение, публикувано във форума, в колонките или в коментарите. Ние не можем да гарантираме точността, пълнотата и полезността на кое да е от тези съобщения, както и не сме отговорни за съдържанието им.

Всеки, който пише съобщения във форума, в колонките или в коментарите, изказва лично мнение. Viva Cognita осигурява свобода за публикуване и изказване на лично мнение. Всеки, който се почувства засегнат от някое конкретно съобщение, може да се свърже с администраторския екип. Ние имаме възможност да трием или скрием съобщение, ако това бъде преценено за уместно. Безапелационно ще бъдат изтривани съобщения, които съдържат заплаха за личната физическа сигурност, саморазправа или насаждат омраза на базата на дискриминационен принцип (пол, раса, вяра). Всички други случаи ще бъдат разглеждани и на спорещите страни ще бъде предоставяна възможност да защитят позицията си, в общия случай публично.

С регистрацията на профил във Viva Cognita, вие се съгласявате да не публикувате съзнателно материали, които нарушават нормативни актове на Република България, международни спогодби, които Република България е ратифицирала и нормативни актове на органите на ЕС.

С регистрацията на профил във Viva Cognita, вие се съгласявате да не публикувате материали, за които не притежавате авторските права, освен ако те не са лицензирани подходящо.

С регистрацията на профил във Viva Cognita, вие се съгласявате да не предприемате действия, които могат да бъдат в ущърб на останалите потребители във Viva Cognita и да нарушат тяхното "преживяване" (user experience).

Насърчаваме регистрация под истинско име.

Писането на кирилица и на български език, в общия случай е задължително. Изключения се правят, когато става въпрос за цитати, откъси от текст или други случаи, в които използването на чужд език и азбука е наложително поради контекста.

Общи правила, които важат за всички събития, състезания и други инициативи със състезателен характер и класиране.

Всеки участник има право да участва само с един потребителски профил.

Всеки участник се съгласява да не помага на други участници и да не предоставя информация на други участници с цел постигане на по-висок резултат, освен ако в правилата на състезанието/събитието изрично не е указано, че е позволена групова работа.

Всеки участник в събитието/състезанието се съгласява, че организаторите имат право да разследват случаи по подозрение за участие на един и същи участник с няколко профила и/или предоставяне на информация на други участници с цел постигане на по-висок резултат.

Всеки участник в събитието/състезанието се съгласява, че организаторите имат право да искат допълнителна информация, свързана с такива разследвания и да вземат решения за наказание или дисквалифициране. Тези решения са окончателни и не подлежат на обжалване.

Правилата могат да бъдат променяни по всяко време от администраторите на Viva Cognita, като с регистрацията си в сайта всеки потребител се съгласява, че администраторите са освободени от отговорност за всякакви щети, понесени от потребител, който не е запознат с последната версия на правилата.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM