Тема 7: Тригонометрични функции

1. Начертайте графиката на функцията \( tg(\alpha) \) или \( cotg(\alpha) \) за обобщен ъгъл.

2. Направете по избор два аплета от сценария, който е публикуван в „Помощни материали“.

3. Дадена е окръжност \( k \) с радиус \( R \). Да се намери геометричното място на центровете на всички окръжности, които се допират до \( k \) и имат радиус \( r (r \neq R)  \).