Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Намерете възможно най-голямото лице на четириъгълника

за гимназия геометрия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

Точките M и N лежат на страната AB на триъгълник ABC така, че AM=BN. Перпендикулярите към AB през M и N пресичат някоя от другите две страни на триъгълника съответно в точките F и G. Намерете възможно най-голямото лице на четириъгълника MNGF, ако AB=11,75 см, а градусните мерки на ъглите ВАС и ABC са съответно 72° и 35°.


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM