Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Намерете стойността

геометрия за гимназия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.


Дължината на страната на квадрат ABCD е 10 см. Точките E и F лежат съответно на страните DC и BC, като DE = BF = k см, а точките G и H лежат съответно на отсечките CE и CF, като EG = FH = 1 см. Да се намери стойността на k, за която лицето на оцветената фигура на чертежа е равно на 11 кв. см.


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM